Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2017 | Archív výstav

2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Čaro grafických techníkČaro grafických techník
Grafika v podaní žiakov ZUŠ Nová Baňa

12.5. 2017 – 25.6.2017
Pohronské múzeum, Nová Baňa

 

V roku 2017 predstavuje Základná umelecká škola v Novej Bani v priestoroch Pohronského múzea práce žiakov, ktoré sú tvorené technikou grafika. Grafika je jedným z druhov výtvarného umenia, zároveň patrí k reprodukčným druhom umenia. Názov vznikol z gréckeho slova grafein, to znamená písať, ryť, kresliť. Vo všeobecnosti je charakterizovaná ako označenie artefaktov, ktoré vznikli postupmi tlače: ručnými (umelecká grafika) a priemyselnými (úžitková grafika, reprodukčná grafika). V širšom slova zmysle sa grafika vzťahuje na všetky kreslené, písané, tlačené či kopírované texty a obrazy, ktoré majú rôznorodé funkcie. Grafika je teda každému blízka, geneticky daná a je predovšetkým vecou výsostne kultúrnou.
Medzi hraničné techniky môžeme považovať: monotypiu, šablónovú maľbu, počítačovú grafiku, dekalk, frotáž, koláž, dekoláž...
Žiaci ZUŠ na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali svoje diela technikami: tlač z výšky, tlač z hĺbky, monotypia, frotáž a odkrývacia technika.
Na tejto výstave sú vystavené práce žiakov všetkých ročníkov ZUŠ Nová Baňa, od veku 6 rokov do 18 rokov. Žiakov pripravovali pedagógovia Mgr. Oklápeková Žaneta a Mgr. Kormaňáková Ľubica. Výstava obsahuje práce 116 žiakov ZUŠ.

Čaro grafických techník Čaro grafických techník Čaro grafických techník Čaro grafických techník Čaro grafických techník Čaro grafických techník Čaro grafických techník Čaro grafických techník

 

 

Fľaše trpezlivosti Fľaše trpezlivosti
Fľaše trpezlivosti z rúk Pavla Konečného a Silvie Habánikovej, rodenej Konečnej

9.5. 2017 – 25.6.2017
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Vkladanie modelov do fliaš je tradičnou technikou neprofesionálneho výtvarného umenia, ktorá už vyše dvoch storočí fascinuje verejnosť svojou jedinečnosťou a technickou náročnosťou. Spoločným znakom tohto výtvarného druhu je kompozícia ohraničená stenami sklenených fliaš, ktorú jej autor podľa vopred premysleného plánu trpezlivo vytvára vnútri fľaše cez jej hrdlo. Fľaše trpezlivosti sa vyznačujú žánrovou rôznorodosťou. K tematicky najvýznamnejším patria bezpochyby modely baní, modely lodí a sakrálna tematika.
Počiatky tohto výtvarného druhu možno datovať do druhej tretiny 18. storočia, pričom najstaršie sa týkajú predovšetkým baníckych a sakrálnych výjavov vkladaných do štvorbokých fliaš z číreho skla. Vkladanie modelov baní do fliaš bolo rozšírené v banských revíroch v Sasku a na území bývalého Rakúsko-Uhorska v okolí Banskej Štiavnice, Kremnice, Hodruše, Pukanca a Banskej Bystrice. Väčšina najstarších fliaš trpezlivosti, známych z múzejných i súkromných zbierok, pochádza z rúk neznámych autorov.
Napriek tomu, že Nová Baňa nemá doloženú tradíciu vkladania modelov do fliaš v minulosti, našiel tento výtvarný druh tu svojich tvorcov v súčasnosti. Jedným z nich bol aj zosnulý rezbár Pavol Tencer. Jeho práce reprezentovali mesto na rozličných výstavách a dostali sa aj do zahraničia. Svoje vkladačky s tradičnými námetmi ponúkal aj prostredníctvom ÚĽUV-u. Pavol Tencer svoje mnohoročné skúsenosti na sklonku života odovzdal usilovnej pokračovateľke Silvii Habánikovej, rodenej Konečnej.
Pavel Konečný, absolvent Strednej priemyselnej školy baníckej v Banskej Štiavnici, začínal svoju rezbársku tvorbu pôvodne voľnou figurálnou plastikou. Vkladanie do fliaš si osvojil ako samouk. Zameriava sa na štúdium odbornej literatúry týkajúcej sa tradičných modelov baní, kde získava i mnoho inšpirácie. Ťažisko jeho tvorby tvoria tradičné témy a kompozície, ale venuje sa aj iným témam, napríklad remeslám, vinárstvu, obchodu, umeniu, religióznym námetom. Zaoberá sa aj reštaurovaním starých fliaš trpezlivosti, pričom tejto stránke svojej činnosti dáva prostredníctvom štúdia konzervátorstva i profesionálny rozmer.
Silvia Habániková ešte ako študentka strávila letné prázdniny „v učení“ u Pavla Tencera, ktorý ju naučil rezbárstvu i techniku vkladania do fliaš. Popri tradičnej baníckej tematike a tematike sakrálnej čerpá námety predovšetkým z folklóru, z každodenného života vidieckeho ľudu. Spočiatku svoje drevorezby nemaľovala, nechala vyniknúť prirodzenú krásu lipového dreva. Neskôr začala používať aj polychrómiu, najmä pri tradičných baníckych námetoch. Okrem vlastnej tvorby sa venuje i reštaurovaniu starých vkladačiek.

Fľaše trpezlivosti Fľaše trpezlivosti Fľaše trpezlivosti Fľaše trpezlivosti Fľaše trpezlivosti Fľaše trpezlivosti Fľaše trpezlivosti Fľaše trpezlivosti

 

 

Vojna v TichomoríVojna v Tichomorí

24.2.2017 – 28.4.2017
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Dňa 24. februára 2017 bude vernisážou sprístupnená výstava „Vojna v Tichomorí“. Táto výstava prináša unikátne fotografie z amerických vojenských archívov, ktoré dokumentujú boje v Tichomorí počas druhej svetovej vojny. Výstavu pripravilo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici v spolupráci s Národným múzeom 2. svetovej vojny v New Orleans a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave.
Vojna v Tichomorí bola dôležitou časťou druhej svetovej vojny a zasiahla tri kontinenty: Východnú Áziu, severnú Ameriku a Austráliu, dva oceány – Tichý a Indický. Za začiatok tejto vojny považujeme vypuknutie druhej čínsko-japonskej vojny 7. júla 1937. Vojna bola ukončená kapituláciou Japonska 2. septembra 1945. Druhá svetová vojna sa teda v oblasti Ázie začala už v roku 1937, kedy Japonsko vojensky obsadilo a následne okupovalo severnú a strednú časť Číny. V druhej polovici roka 1940 Japonci mali vo svojich rukách už aj Indočínu. V septembri 1940 začali spolupracovať s Nemeckom a Talianskom, čím vznikla tzv. „Os Berlín-Rím-Tokio“. 7. decembra 1941 japonské cisárstvo zaútočilo na americkú námornú základňu na Havajských ostrovoch v Pearl Harbour, na čo Spojené štáty americké 8. decembra reagovali vyhlásením vojny. V nasledujúcom roku Japonsko zaútočilo aj na iné americké základne v Pacifiku, tiež na britské, francúzske a holandské základne a obsadili viacero ostrovov. Významným momentom v Tichom oceáne bola bitka o Midway v júni 1942. Bojovali tu japonské námorné sily s americkými lietadlovým loďami a bitka skončila zdrvujúcou porážkou Japonska. Od tejto chvíle sa Američanom už viac-menej podarilo zadržať postup japonských jednotiek.
Od roku 1943 americké ponorky viedli ponorkovú vojnu proti japonským lodiam, ktoré sa proti tomu nedokázali úspešne brániť. Od nasledujúceho roku Američania postupne oslobodzovali tichomorské ostrovy od japonskej nadvlády. V roku 1945 sa im podarilo zaútočiť na japonské ostrovy. Po kapitulácii Nemecka v máji 1945 sa v Európe skončila druhá svetová vojna. Na Postupimskej konferencii navrhli Japonskému cisárovi dobrovoľnú kapituláciu, no on na to nereagoval. Američania sa preto rozhodli zaútočiť priamo na úzrmir Japonska. Na základe predošlých skúseností predpokladali, že vylodenie na japonských ostrovoch si vyžiada stratu mnohých amerických vojakov. Najväčší predstavitelia sa preto rozhodli použiť nový druh zbrane. Dňa 6. augusta 1945 na mesto Hirošima bola zhodená atómová bomba. O tri dni neskôr, 9. augusta, podobným spôsobom bolo napadnuté i mesto Nagasaki. Po týchto útokoch sa Japonsko vzdalo. Bojové operácie ukončilo a 2. septembra 1945 podpísalo kapituláciu. Týmto definitívne skončila druhá svetová vojna na celom svete.

Vojna v Tichomorí Vojna v Tichomorí Vojna v Tichomorí Vojna v Tichomorí Vojna v Tichomorí Vojna v Tichomorí

 

 

Od mešca k bankomatuOd mešca k bankomatu

Vznik, vývoj peňazí a finančného systému na našom území

10.2. 2017 – 25.4.2017
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Hlavným motívom výstavy je predstaviť vznik a vývoj peňazí a finančného systému na našom území. Špeciálne zameraná je na okres Levice. Takmer 90% predmetov je zo zbierkového fondu Tekovského múzea v Leviciach. Pri vzniku výstavy sme sa sústredili na fond numizmatiky a čo všetko obsahuje: mince, medaile, bankovky, vkladné knižky ... Samotná výstava je rozdelená na viacero častí. Prvá časť je zameraná na predmincové platidlá ako mušle, obsidián (mladšia doba kamenná), bronzové sekerky a hlavne kamenná soľ. Tieto predmety sa používali pri obchodovaní už v praveku a mnohé sa naďalej používali ešte aj v rannom novoveku. Bez mier a váh neexistuje obchod a trh preto sú na výstave zastúpené aj rôzne miery, závažia a merice. Hlavná časť je venovaná vývoju platidiel a medailí zo štátov, ktorých bolo územie Slovenska aktuálne súčasťou. Najstaršími mincami na výstave sú tetradrachmi z keltského pokladu z Levíc. Zaujímavosťou tohto pokladu je aj to, že pod podobou koňa s jazdcom je hlboký vryp až do jadra mince. Hodnotným kusom je vzácny medailón Marca Aurélia z roku 161 n. l. Nasledujúci set mincí zastupujúcich rod Arpádovcov. Prvým panovníkom, ktorý začal raziť mince v Uhorsku, bol Štefan I., ktorého poldenár sa nachádza na výstave. Ojedinelý je aj denár Ondreja III. – posledného panovníka dynastie. Zo stredovekých mincí je zaujímavý zlatý florén Mateja Korvína razený v kremnickej mincovni. Výstava pokračuje prehľadom mincí habsburského rodu od Ferdinanda I. až po posledného panovníka Karola I. Nasleduje prehľadom mincí 1. ČSR, Maďarského kráľovstva a Slovenskej republiky, medzi ktoré bol levický okres za vojny rozdelený. Zastúpené sú mince a bankovky z obdobia obnovenej ČSR, ČSSR, ČSFR a nakoniec Slovenskou republikou. Najmladšou mincou na výstave je 2€ vydaná v roku 2016 pri príležitosti nášho predsedníctva v rade Európy. Takto chceme pripomenúť, že múzeum dokumentuje aj súčasné udalosti.
Zbierkový fond Pohronského múzea je na výstave zastúpený nálezom stredovekých mincí zo zrúcanín hradu Tekovská Breznica,či mestskými pokladnicami z 18. storočia. V časti miery a váhy sa nachádzajú rôzne typy závaží, mincierov a váh.

Od mešca k bankomatu Od mešca k bankomatu Od mešca k bankomatu Od mešca k bankomatu Od mešca k bankomatu Od mešca k bankomatu

 

GruzínskoGruzínsko

Gruzínsko fotoobjektívom cestovateľa Ing. Svetozára Gavoru

9.12. 2016 – 17.2.2017
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Spolupráca Pohronského múzea a vášnivého cestovateľa a prekladateľa Ing. Svetozára Gavoru trvá presne 10 rokov. Počas týchto rokov mohli návštevníci prostredníctvom fotografií a besied spoznať krajiny: Nórsko, Chile, Argentínu či Guatemalu. Ďalšou nádhernou krajinou, ktorá bude predstavená na výstave je Gruzínsko. Táto krajina má nielen fantastickú prírodu, ale aj históriu. Od pobrežia s takmer subtropickou klímou až po ľadovce divokého Kaukazu tu cestovatelia nájdu všetko. Minulosť krajiny bola neustálym zápasom o prežitie. Striedavo s Peržanmi, Turkami a Rusmi. Tento boj vlastne trvá dodnes: Abcházsko a Južné Osetsko, v minulosti autonómne republiky Gruzínska, sú v súčasnosti obeťou ruskej invázie a dlhé roky trvajúcej okupácie v rozpore so všetkými pravidlami medzinárodného práva. Samotní Gruzínci sa hrdo hlásia k Európe a robia všetko preto, aby sa vymanili z ruskej sféry vplyvu. Súčasťou tohto úsilia je aj rastúca snaha prilákať dovolenkárov z Európy. Majú čo ponúknuť: pláže pri Čiernom mori, starobylé, i dnes fungujúce kláštory, ktorých architektúra je citlivo zasadená do nádhernej krajiny, ako aj trekking či zimnú lyžovačku pod velikánmi Kaukazu. Gurmáni ocenia tunajšiu kuchyňu, založenú najmä červenom mäse pripravovanom na všetky možné spôsoby a korenené ingredienciami miestneho pôvodu. Skvelo chutí ich nakladaná zelenina. Gruzínske vína sú čímsi ako samostatnou planétou: európske odrody tu takmer nepoznajú, avšak početnosť a paleta chutí tých miestnych sa vyrovná početnosti a palete chutí odrôd celého zvyšku sveta. Gruzínsko je jednoducho krajina, ktorú sa oplatí navštíviť. Gavora tvrdí, že medzi šesťdesiatkou krajín, ktoré navštívil, je možné spočítať iba na prstoch jednej ruky tie, do ktorých sa môžete vracať donekonečna. Gruzínsko so svojou bohatou minulosťou a vzrušujúcou súčasnosťou je jednou z nich. Ak Vás naša výstava k takejto ceste bude inšpirovať, tak splnila svoj účel.

Gruzínsko Gruzínsko Gruzínsko Gruzínsko Gruzínsko Gruzínsko Gruzínsko Gruzínsko

 

Dobrú chuť ctihodní mešťania!Dobrú chuť ctihodní mešťania!

Výstava predstaví spôsoby stolovania mešťanov v priebehu 18.,19. a začiatku 20. storočia.
Na výstave návštevníci uvidia inštaláciu vzácnych príborových setov obohatenú o recepty a jedlá danej doby.

17.10. 2016 – 27.1.2017

Pohronské múzeum, Nová Baňa

Tento výrok je mottom výstavy: Dobrú chuť ctihodní mešťania!, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Repríza úspešnej výstavy sa uskutoční v priestoroch Pohronského múzea v Novej Bani.
Výstava prináša pohľad na spôsoby stolovania mešťanov v priebehu 19. a začiatku 20. storočia. Na výstave sú prezentované vzácne príborové sety obohatené o recepty a druhy jedál danej doby. Keďže okolo stola sa od nepamäti sústreďoval život rodín. Pri stoloch sa písali osudy ľudí, rodov, spolkov, i dejiny štátov, kráľovstiev, zbierkové predmety sú vyinštalované vo svojom typickom prostredí na stoloch, ktoré reprezentujú jednotlivé spôsoby stolovania.
Prierez storočiami predstavuje rozvoj stolového riadu, prestierania, vázy, svietniky, ďalej misy, ktoré sa umiestňovali na bufetové, servírovacie stolíky, ktoré roznášali sluhovia. Na výstave je vystavený vzácny Meissenský porcelán z roku 1860. Výstava predstaví aj vzácne kazety, v ktorých boli uložené a prepravované príborové sety a vzácne výrobky a históriu továrne na výrobu príborov Sandrik 1895 s.r.o. Spolu sa na výstave prezentuje vyše 460 zbierkových predmetov, z fondu Stredoslovenského a Pohronského múzea.
Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.“ François de La Rochefoucauld
Autor výstavy: PhDr. Filip Glocko

Dobrú chuť ctihodní mešťania! Dobrú chuť ctihodní mešťania! Dobrú chuť ctihodní mešťania! Dobrú chuť ctihodní mešťania! Dobrú chuť ctihodní mešťania! Dobrú chuť ctihodní mešťania! Dobrú chuť ctihodní mešťania! Dobrú chuť ctihodní mešťania!