Expozícia pravekého osídlenia | Expozícia histórie | Expozícia národopisu | Umeleckohistorická expozícia, Radná sieň
Novobanské reflexie | Meštiansky interiér | Insitná drevorezba | Historické hodiny | Vulkán Pútikov vŕšok | Expozícia sklárstva

EXPOZÍCIA HISTÓRIE MESTA

Expozícia venovaná histórii mesta a baníctvu bola v roku 2012 vynovená s finančným prispením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Prezentuje vznik a počiatky mesta, dejiny jeho správy, baníctva a remesiel. Odráža historický vývoj starobylého banského kráľovského mesta Nová Baňa, jeho postupný rast a premeny, ale aj obdobie ťažby drahých kovov.

História mesta História mesta

Existencia baníctva je podmienená geologickou stavbou okolia. V tejto oblasti na jej zloženie vplývala najmä sopečná činnosť, ktorá spôsobila vznik rudných žíl s obsahom zlata a striebra a dala tak predpoklad pre rozvoj baníctva. V okolí Novej Bane sa vytvorili tri hlavné centrá (ložiská) s výskytom rudných žíl: novobanské, rudniansko-brežské a pukanecké. Tvorené sú prevažne kremennými žilami s jemne vtrúsenými zrnkami rudných minerálov – sírnikov, predovšetkým zlatonosného pyritu a tzv. ušľachtilých sulfosolí striebra. Všeobecne prevládajúcimi horninami však sú ryolity, andezity a čadiče. Za pozornosť stoja tiež tunajšie nerudné minerály, ktoré prekvapia nielen svojou krásou, ale tiež rozmanitosťou. Popri najbežnejších mineráloch, ako sú kremeň, chalcedón a jaspis, tu možno nájsť aj zástupcov vzácnych minerálov, ktoré sa vyznačujú svojou rýdzosťou či mimoriadne ojedinelým výskytom.

História mesta

Pred rokom 1337, z ktorého pochádza najstaršia písomná zmienka o osade Seunich - neskoršej Novej Bani, narazili na tomto území ťažiari z Pukanca na zlatonosné žily. Zo vzrastu počtu mlynov na drvenie rudy možno usudzovať, že boli veľmi výnosné, čo napomohlo pretvoreniu pôvodnej osady na aglomeráciu mestského typu.
V roku 1345 získala postavenie slobodného kráľovského a banského mesta a postupne dostala i výsady: právo trhu, právo meča, míľové právo... Z hľadiska správnej organizácie sú dôkazom vlastnej samosprávy listiny z rokov 1345, 1346 a 1347. Členovia mestskej rady sú doložení v mandáte Ľudovíta I. z 8. septembra 1345. Metačná listina, v ktorej sú vyznačené chotárne hranice mesta, pochádza z roku 1355. Prvá listina s privesenou pečaťou vydaná mestom je z roku 1348.
Najväčší rozmach baníctva a stredovekého mesta je zaznamenaný v 2. polovici 14. stor., kedy sa Nová Baňa zaradila medzi sedem hornouhorských banských miest. Po krátkej epoche rozkvetu, zažíva však mesto, vtiahnuté do víru vnútorných nepokojov v Uhorsku a protitureckých vojen jednu ranu osudu za druhou – zničenie mesta Turkami v roku 1664, stavovské povstania a morovú epidémiu, ktoré mesto v 17. storočí takmer vyľudnili.

História mesta

Problémy spodnej vody v baniach negatívne pôsobili i na ďalší rozvoj baníctva. Zatopené banské diela mal zachrániť atmosférický ohňový stroj, zostrojený v roku 1722 anglickým konštruktérom Isaacom Potterom. Bol to prvý parný stroj na európskom kontinente. V roku 1723 tu vzniká účastinárska spoločnosť na ťažbu zlata. Striedajúc úspechy s neúspechmi pokračovali ťažiari v ťažbe do roku 1887, kedy boli tunajšie bane pre nerentabilnosť zatvorené.
V expozícii pútajú pozornosť banícke nástroje, rôzne typy svietidiel a najmä funkčné pohyblivé modely banskej techniky.

História mesta História mesta

Z oblasti baníckeho folklóru je nesporne zaujímavým exponátom „Poriadok, čiže reguly baníckej mládeže“ z roku 1676, podľa ktorého sa mala správať novobanská mládež počas svojich tradičných fašiangových zábav, ako aj ďalšie rekvizity, počas nich používané, napr. symbolické kladivko a želiezko, vyrezávané z dreva, pochádzajúce z 18.stor.

História mesta     História mestaHistória mesta História mesta

Ďalšia časť tejto expozície je venovaná ukážkam baníckeho umenia, ako sú figurálne drevené plastiky v tradičnom baníckom kroji. Atraktívne sú modely baní, tzv. bane vo fľaši, alebo fľaše trpezlivosti, vo vnútri ktorých autori vytvorili niekoľkopodlažné výjavy zobrazujúce prácu baníkov.
Už od 14. storočia bolo mesto známe výrobou mlynských kameňov, zručnými remeselníkmi (vynikajúci hrnčiari, obuvníci, kováči, krajčíri kachliari, kožušníci….).
O bohatých remeselníckych tradíciách v meste podávajú svedectvo autentické cechové zvolávacie tabuľky, zdobené cechové truhlice, originály písomností, nástroje a výrobky zručných remeselníkov, ktoré dokresľujú obraz o živote mesta v minulosti.

    História mesta História mesta História mesta