Budova historickej radnice | História múzea

Snahy zhromažďovať a prezentovať pamiatky bohatej histórie mesta a regiónu zo strany zberateľov, prevažne jednotlivcov, vyústili po skončení druhej svetovej vojny do úsilia založiť v Novej Bani múzeum. O jeho založení oficiálne rozhodla Rada ONV v Novej Bani, dňa 8.8.1952. Základom zbierkového fondu sa stala súkromná zbierka starožitností novobanského rodáka obuvníka Antona Solčianskeho, ktorý sa stal aj prvým správcom Okresného múzea. K nej pribudli predmety, viažúce sa k dejinám mesta, ktoré do vzniku múzea boli uchovávané v bývalom Mestskom archíve.
Múzeum dostalo priestory v budove historickej radnice. Oblasť jeho pôsobnosti zahŕňala administratívne územie novobanského okresu. Prvé roky činnosti boli chaotické. Zbierky boli uložené na ploche zhruba 69 m2, bez akejkoľvek evidencie a chronologického usporiadania. Pred odchodom z múzea, podľa ústneho podania, časť z nich A. Solčiansky rozpredal.
Ďalším správcom múzea sa stal čižmár Anton Emanuel, po ňom krajčír Vojtech Rudzan , ktorý túto funkciu vykonával do roku 1972. Keďže múzeum dovtedy nemalo žiadneho odborného pracovníka, ochrane a spracovaniu zbierok sa nevenovala patričná starostlivosť. Existujúcu expozíciu - zbierky sa pracovník usiloval uložiť aspoň v historickom slede. Návštevnosť dosahovala 100 -700 osôb ročne.
Rozhodujúcim pre ďalšiu cieľavedomú a kvalitatívne novú činnosť bol rok 1972, keď do múzea nastúpil PhDr. Alexander Zrebený. Po dvoch rokoch príprav boli verejnosti sprístupnené expozície: Dejiny feudalizmu, Expozícia ľudového umenia, obrazy tunajších rodákov - Karola a Eugena Dodekovcov a Izba revolučných tradícií.
Zbierkový fond múzea v tomto čase predstavoval zhruba 1600 predmetov. Ročne múzeum pripravilo 3 - 4 výstavy, prednášky, besedy a riaditeľ múzea vyvíjal bohatú vedecko-výskumnú činnosť. Jej výsledky publikoval v mnohých článkoch, štúdiách, pripravil skladačku o Novej Bani, obrázkovú publikáciu Nová Baňa a okolie, Dejiny Brehov a komplexnú monografiu Dejiny Novej Bane, ktorá vyšla po jeho smrti v roku 1986.
Mestské múzeum v Novej Bani sa stalo základom pre vytvorenie Vlastivedného múzea s okresnou pôsobnosťou, pre bývalý žiarsky okres v roku 1988. Múzeum dostalo nové odborné vedenie v osobe riaditeľa PhDr. Gejzu Trginu, vzrástol počet pracovníkov a začala sa práca na príprave nových trvalých expozícií. Založená bola konzervátorská dielňa. Po viacerých zmenách v zriaďovateľskej pôsobnosti po roku 1989 patrí v súčasnosti múzeum pod Banskobystrický samosprávny kraj. Od roku 1999 sa jeho riaditeľkou stala Mgr. Katarína Konečná.
Zbierkový fond múzea sa v období posledných tridsiatich rokov rozrástol na takmer desaťnásobok. Múzeum má svoju odbornú knižnicu, prístupnú aj pre verejnosť
a tiež rozsiahly fotoarchív. Okrem trvalých expozícií múzeum ponúka verejnosti ročne 10- 12 výstav rozličného zamerania, pre záujemcov pripravuje prednášky spojené s projekciou, otvorené vyučovacie hodiny v expozíciách a zaujímavé tradičné i netradičné kultúrne podujatia...
Múzeum v súčasnosti dokumentuje predovšetkým praveké osídlenie, dejiny baníctva, sklárstva a remesiel, prejavy ľudovej umeleckej tvorivosti, históriu mesta a jeho kultúrne pamiatky, významné osobnosti, udalosti. Venuje sa skúmaniu života mestského i vidieckeho obyvateľstva v oblasti pôsobnosti, ktorá zahŕňa územie stredného Pohronia od Žiarskej kotliny po južný cíp okresu Žarnovica.

História múzea   História múzea   História múzea   História múzea   História múzea