Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2022 | Archív výstav

Premeny„PREMENY“

Výstava obrazov Michaly Lenčovej
8.7. 2022 – 18.9.2022

Pohronské múzeum Nová Baňa – organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na výstavu „Premeny“. Ide o druhú autorskú výstavu Michaly Lenčovej v Pohronskom múzeu a je výberom obrazov prírody Novej Bane a okolia cez rôzne formy zobrazenia, od klasického až po experimentálnejšie. Panoramatické pohľady na krajinu Novej Bane s ústrednými bodmi v diaľke striedajú rôzne realistické, poloabstraktné až abstraktné premeny krajiny, ktorá je v pohybe a odraze. Rovnakou premenou prechádza aj technika spracovania námetu, od čistej formy akrylovej maľby, cez postupné stupňovanie rôznych kombinácií techník ako je akryl, koláž, či sprej. Najpodstatnejšiu časť obrazov tvoria štvorce vo formáte 80x80 cm, ktoré môžeme pokladať za autorkine „okno“ do krajiny, kde sa deje premena. Obrazy spája farebnosť, dynamizmus, experimentovanie, viacvrstvovosť, ako aj istá miera porušenia pravidiel. Sprievodnou akciou výstavy budú workshopy s autorkou pre všetky vekové kategórie.
Autorka inklinuje k výtvarnému umeniu od detstva a neustále si dopĺňa svoje vzdelanie v tomto smere, prakticky, aj teoreticky. Po dvoch cykloch výtvarného odboru ZUŠ v Novej Bani u sochára Juraja Vojčiaka pokračovala v štúdiu na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, odbor Výtvarná výchova a Slovenský jazyk (1997 – 2000), neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor estetika, so zameraním výtvarná estetika (1999 – 2004). Absolvovala pedagogické minimum v Centre pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici (2011 – 13), kurz Collage/Malerei pod vedením Serge de Waha na Europäische Kunstakademie Trier (2018). Od roku 2019 študuje na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy, Pedagogická fakulta UKF Nitra. Má za sebou viacero výstav, napríklad: Areál Kúpele Trenčianske Teplice (2014), Technická Univerzita Zvolen (2018), Synagóga Levice (2019). Najbližšie plánuje výstavy v Bratislave a vo Viedni. V roku 2021 získala Čestné uznanie v kategórii Cykly a seriály v nitrianskom krajskom kole celoslovenskej fotografickej súťaže AMFO a Čestné uznanie v kategórii maľba v banskobystrickom krajskom kole celoslovenskej súťaže Výtvarné spektrum, v oboch prípadoch postúpila do celoslovenského kola. Momentálne sa venuje voľnej tvorbe, ilustrovaniu, grafickému designu, občasnému teoretickému písaniu, vedie kurzy a učí vo výtvarnom odbore ZUŠ Nová Baňa. Viac o jej aktivitách a tvorbe nájdete na webe michalalencova.com a instagrame michalalencova_art.

 

 

SKVOSTY Z MÚZEA„SKVOSTY Z MÚZEA“

1.7. 2022 – 2.10.2022

Pohronské múzeum Nová Baňa – organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na výstavu „Skvosty z múzea“ pripravenú pri príležitosti 70. výročia založenia nášho múzea.
Pohronské múzeum vzniklo pôvodne ako Okresné múzeum 8. augusta 1952 uznesením Rady ONV v Novej Bani. Prvým správcom múzea bol novobanský obuvník a zberateľ starožitností Anton Solčiansky. Jeho rozsiahla súkromná zbierka a predmety uchovávané dovtedy v mestskom archíve sa stali základom zbierkového fondu múzea. Z pôvodných niekoľko sto predmetov sa zbierky v múzeu rozrástli na presne 18 861 kusov.
Od svojho začiatku múzeum sídli v budove historickej radnice. Počas jej opravy v rokoch 1967 – 1972 boli predmety z múzea umiestnené v priestoroch dnešného Park café, pričom na ich prezentovanie slúžilo výkladné okno.
Do roku 1972 múzeum riadili nadšenci histórie a dejín mesta. Nástupom Alexandra Zrebeného získalo múzeum odborné vedenie. Začala sa robiť odborná evidencia predmetov, konali sa rôznorodé výstavy, položili sa základy odbornej knižnice a fotoarchívu.
V roku 1996 bolo múzeum premenované a získalo dnešný názov Pohronské múzeum. Počas rokov do zbierok pribúdali rozličné artefakty – kúpou, darom, zberom, prevodom.
Múzeum plní svoje poslanie zachraňovať, chrániť, uchovávať a prezentovať doklady histórie, o čom najlepšie svedčí náš zbierkový fond. Stav zbierkových predmetov je pravidelne kontrolovaný, sú ošetrované a podľa potreby sa na nich vykonávajú konzervátorské alebo reštaurátorské práce v záujme ich ochrany pre ďalšie generácie. Pre verejnosť je sprístupnených 11 stálych expozícií a každoročne usporiadame v priemere 8 výstav. Pracovníci múzea pripravujú pre verejnosť rôzne výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, veľmi obľúbená je napríklad Večerná prehliadka.
Výstava Skvosty z múzea zoznámi návštevníkom s muzeálnymi pojmami ako je akvizícia, depozit, či samotný zbierkový predmet. Cez príbehy predmetov predstavíme jednotlivé súčasti múzejnej práce, ktoré každodenne zabezpečujú aktívni zamestnanci. Hlavnou ideou výstavy je priblížiť rozmanitý zbierkový fond, ktorý budovali generácie múzejníkov od roku 1952. Okrem hlavnej zbierkotvornej činnosti predstavíme činnosť konzervátorskej dielne či muzeálnej knižnice.
Vo výstave predstavíme najväčší obraz našich zbierok v kontraste s najmenším, najstarší predmet v opozite s najmladším. Progres v technológiách sa prejavil aj v takom detaile ako je forma vedenia Prírastkovej knihy, čo dokladujeme kópiou listov z nich. V kontraste sú napríklad aj svadobné šaty z ľudového a mestského prostredia.
Rozmanitosť zbierkového fondu ilustrujeme cez tematické okruhy, do ktorých sa snažíme vtesnať jedinečné a netradičné zbierkové predmety. Napríklad okruh „Predmet v predmete“ je pozoruhodný tým, že do zbierok sa prijal jeden predmet, v ktorom reštaurátorka pri rozobratí a ošetrovaní našla ďalší, skrytý pred zrakom všetkých. Počas prehliadky sa stretnete s okruhmi ako Militárie, Kresťanstvo, Mesto Nová Baňa alebo Reštaurovanie. Vôbec po prvý krát budú vystavené dvere z mestského väzenia, ktoré sa kedysi nachádzalo v budove novobanskej radnice. Bohatý fond archeológie je tu zastúpený lótovými závažiami a aj fosíliou zubu nosorožca srstnatého.
Naše – Vaše múzeum sa rozvíja. Poprajme si ešte veľa plodných rokov: veľa krásnych výstav, veľa zaujímavých prednášok, mnoho unikátnych nových zbierok, prepracované a interaktívne stále expozície a hlavne tisíce spokojných návštevníkov.

 

Promo video:
https://www.facebook.com/novabanamuzeum/videos/1374154576403808