Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2021 | Archív výstav

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2009-2014

 

Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia„Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia“

29.9. – 20.10.2020
Výstava predĺžená do 25.10.2020

Návrhy, ktoré vzišli z architektonicko – krajinárskej súťaže s názvom Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia sú od 29. septembra vystavené v Pohronskom múzeu Nová Baňa. Vystavené diela predstavujú originálne, invenčné, praktické ale aj dizajnovo atraktívne riešenia, ktoré majú prispieť k zvýšeniu atraktívnosti turistických lokalít regiónu pri Hrone.
Anonymnú architektonicko – krajinársku súťaž vyhlásila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON spoločne s Rozvojovou agentúrou BBSK, n.o. a s odborným garantom Slovenskou komorou architektov /SKA/v máji 2020. Cieľom súťaže bolo získať návrh doplnkovej turistickej infraštruktúry pre prírodné lokality stredného Pohronia. V regióne Gron dominuje prírodné prostredie, ktoré sa po dobudovaní atraktívneho mobiliáru môže stať významným zdrojom návštevnosti. Do súťaže sa zapojilo spolu 12 autorských tímov alebo jednotlivcov. Súťaž bola finančne ohodnotená, pričom celkové odmeny dosiahli sumu 5 000 eur a prvé miesto bolo ocenené 2 500 eurami. Každý návrh prešiel hodnotením odbornej poroty, ktorá bola zložená zo starostu obce Malá Lehota a štyroch autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov. Predsedom poroty bol Ing. arch. Tomáš Tornyos a sekretárom súťaže Ing. arch. Tomáš Sobota. Odborná porota vyhlásila víťazov 23.7.2020 a stal sa ním kolektív autorov Ing. arch. Peter Mizia, Ing. arch. Silvia Miziová a Ing. arch. Tomáš Šiška s návrhom číslo 4.
Architektonická súťaž pozostávala z troch bodov, pričom najrozsiahlejším bolo riešenie vyhliadkového bodu na vrchu Vojšín pri obci Malá Lehota. Súťažiaci mali navrhnúť vyhliadkové zariadenie s dôrazom na bezbariérový prístup, ktorý však nemal byť klasickou vyhliadkovou vežou. Druhou úlohou bolo navrhnúť riešenie pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke Andezitové kamenné more, ktoré sa nachádza priamo v obci Malá Lehota. Tretím bodom zadania bol návrh mobiliáru pre oddychové prírodné lokality na náučnom chodníku Vojšín s možnosťou ich využitia aj v iných turistických destináciách stredného Pohronia v budúcnosti.

Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia

 

Obrázok pre Darinku„Obrázok pre Darinku“

21.8. – 27.9.2020

Projekt „OBRÁZOK PRE DARINKU“ – vznikol myšlienkou učiteliek pôsobiacich v materskej škole k podpore rozvoja detského výtvarného prejavu. Cieľom bolo vzbudiť u detí záujem o umenie, formovať vkus, prijímať umelecké a estetické hodnoty priamym stykom s umením, jeho procesmi, vývojom umeleckými osobnosťami a ich dielami, aktívnou manipuláciou s výtvarným materiálom a využívaním rôznych techník.
Výstava výtvarných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku „OBRÁZOK PRE DARINKU“ – Zimné radovánky je jednokolová. Zapojili sa do nej organizácie s deťmi predškolského veku (jasle, materské školy, súkromné materské školy, špeciálne materské školy, základné umelecké školy s prípravnými ročníkmi. Rozdelené sú do kategórií A - 2-3 ročné deti, B - 4-5 ročné deti, C – 6 ročné deti, D - deti so ŠVP.
Do súťaže boli zaradené práce vyhotovené technikami – maľba, kresba, kombinovaná technika formát A4, A3.

Výstava Vám predstaví diela malých maliarov s témou „Zimné radovánky“. Napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti detí spojenú s prezentáciou diel tematického i žánrového zamerania (ročné obdobia). Poskytuje príležitosť pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne. Rozvíja talent, kreativitu, nápaditosť, technické danosti detí. Vzdelávacia časť súťaže prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomosti a zručností v oblasti umeleckej tvorby, vytvára možnosť pre ďalšie vzdelávanie sa v umeleckej oblasti.
Na obrazoch nájdete stvárnené rôzne zimné príbehy a zážitky detičiek: stavanie snehuliakov, sánkovanie, lyžovačky s kamarátmi a všeličo iné, čo pohladí oko nielen detského diváka.

Obrázok pre Darinku Obrázok pre Darinku Obrázok pre Darinku

 

Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesuLes neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu

4.7. – 6.9.2020

Výstava pripravená pri príležitosti 100. výročia organizovaného poľovníctva na území Slovenskej republiky.

Kedysi bol lov jediným spôsobom obživy našich predkov, neskôr výsada šľachty a majetných, dnes sa stáva poľovníctvom, ktoré pomáha spravovať nielen poľovnú zver, ale všetky druhy zvierat a taktiež ich životné prostredie. V roku 1833 bol v Kežmarku založený prvý lovecký spolok, ktorý založili karpatskí Nemci. Právo poľovníctva sa viazalo na vlastníctvo pôdy alebo jej prenájom. Dňa 1. mája 1920 uverejnilo niekoľko poľovníkov z Bratislavy na základe iniciatívy generála zdravotníctva MUDr. Jána Červička výzvu, v ktorej sa vyzdvihol hospodársky význam poľovníctva na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Bolo navrhnuté založiť „Lovecký ochranný spolok pre Slovensko“. Ministerstvo Slovenska to schválilo 21. októbra 1920.
Poľovníctvo je podľa jednej z definícií súhrn činností zameraných na ochranu, zveľaďovanie a optimálne využívanie genofondu poľovnej zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Poľovníci sa aktívne podieľajú na činnostiach ako: prikrmovanie zveri v čase núdze, ochrana lesa a krajiny, udržiavanie zdravej populácie zveri, osveta a práca s mládežou, sčítavanie stavov zveri a mnohé iné. Výstava sa kvôli pestrosti vystavených exponátov pripravuje v spolupráci s Poľovnou spoločnosťou mesta Nová Baňa, Múzeom vo Svätom Antone, Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica, Slovenským poľovníckym zväzom, Slovenskou poľovníckou komorou a Lesmi Slovenskej republiky – odštepný závod Žarnovica. O každom z vystavujúcich organizácií informujú textové panely.
Pod poľovníctvo dokonca spadajú aj odvetvia kynológia a sokoliarstvo, ktoré výstava priblíži. Tradícia a história sú pre poľovníctvo kľúčové výrazy. Prevažná väčšina súčasných poľovníkov sa k nemu dostala vďaka svojim otcom či starým otcom. Od detstva tak v sebe pestovali lásku a obdiv k prírode. Pridaná hodnota dnešného poľovníctva spočíva práve v tom, ako prírode skôr pomáhať než ju ničiť.
Na výstave môžu návštevníci uvidieť interiér pôvodnej triedy z lesníckej školy. Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici obohatila výstavu o učebné pomôcky a knihy. Zaujímavé je, že žiaci tejto školy majú ako voliteľný predmet aj sokoliarstvo, ktoré je tiež prezentované pomôckami na sokoliarsky výcvik. V Slovenskej republike jediným múzeom prioritne sa venujúcim poľovníctvu je Múzeum v Svätom Antone, ktoré nám do výstavy zapožičalo predmety z poľovníckej izby a tiež napr. nádherný francúzsky porcelán s poľovníckym motívom z 19. storočia. Nechýbajú ani dermoplastické preparáty srnčej zveri a muflóna. S poľovníctvom úzko súvisí aj kynológia, a preto vystavujeme modely poľovníckych psov. Nevšedné sú aj modely posedov či kŕmnych zariadení. Návštevníci môžu uvidieť aj osemročný vývoj zhodov srnca chovaného doma, ženskú a mužskú poľovnícku uniformu, poľovnícke trofeje, lebky zvierat ako napríklad medveďa, bobra, či jazveca. Miestnosť vhodne dopĺňa aj kŕmne zariadenie a ďalšie súčasti poľovníckej uniformy.
Rôzne typy edukatívnych hračiek si môžu najmä menší návštevníci aj otestovať. Na pamiatku je pre najmenších pripravené aj pexeso, omaľovánka lesných zvierat či tématický papierový klobúk.
Posledná časť je venovaná významnému novobanskému rodákovi a poľovníkovi Ing. Jánovi Holému, ktorý bol zakladateľom lesníckeho učilišťa v Borde, ktoré funguje po presťahovaní do Biharoviec dodnes. Učil deti aj na novobanskej cirkevnej škole lásky k prírode a na jeho podnet sa veľa z jeho zverencov vybralo cestou ochrany a zveľaďovania prírody. Oduševnene vyučoval aj hru na lesnicu.
Súčasťou výstavy bude na TV premietaná ukážka slávnostného vyhodnotenia priebehu poľovačky.
Sprievodnými podujatiami k výstave „Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu“ budú aj odborná prednáška člena Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa a ukážka vábenia zveri, ktorých termíny budú včas oznámené.

Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu Les neslúži poľovníkom, ale poľovníci lesu

 

Ukážky reštaurovaného barokového umenia„Ukážky reštaurovaného barokového umenia“

20.5. 2020 – 6.9.2020

Na výstave „Ukážky reštaurovaného barokového umenia“ budú predstavené obrazy a sochy zo zbierok nášho múzea, ktoré boli reštaurované v rokoch 2007 – 2016.

Barok (alebo nespisovne baroko) je označenie historického obdobia a umeleckého slohu, ktorý mu dominoval. Tento sloh má pôvod okolo roku 1600 v Ríme a v Európe prevládal v 17. a vo veľkej časti 18. storočia. Barok možno považovať za medzistupeň medzi renesanciou a moderným vekom, mohol by sa javiť ako ďalšia fáza vývinu umenia. Barok úzko súvisí s víťazstvom protireformácie a upevnením moci a postavenia katolíckej cirkvi, avšak na druhej strane tiež absolutistickej moci panovníkov. Príčina vzniku baroka ako umeleckého slohu vychádzala zo snahy umeleckými prostriedkami vyvolať pocit pokory a odovzdanosti Bohu, čo sa cirkev snažila dosiahnuť mohutnosťou, veľkoleposťou a nádherou stavieb, ale aj maliarskych a sochárskych diel, aby tak vyjadrila nadradenosť cirkvi nad poddaným. K natypickejším prejavom baroka patria monumentálne diela určené pre verejnosť (stavby najmä kostolov, oltárne obrazy, sochy svätých,...), hoci rovnako krásne a pôsobivé sú aj menšie diela, ktoré boli určené pre súkromné účely.
Návštevník si na výstave môže prezrieť obrazy a sochy z tohto obdobia. Prvý je veľkorozmerný obraz „Svätý Peter zapiera Krista“. Na plátne je zobrazený viacfigurálny výjav z Nového zákona – sv.Peter, ktorý v obave o svoj život zapiera, že pozná Ježiša Krista. Dramatický výjav je doplnený kohútom, namaľovaným v oblúku brány, ktorý potvrdzuje naplnenie Kristovej predpovede. Obraz je namaľovaný neznámym školeným maliarom, ktorému sa podarilo, pomocou svetelných a farebných kontrastov, majstrovsky vystihnúť atmosféru zobrazeného námetu. Druhým obrazom je „Svätý František z Assisi“. Na ňom dominuje postava svätca, Svätého Františka, so zopätými rukami od neznámeho školeného barokového maliara. Výjav je zobrazený podľa stredovekých schém s využitím barokových výrazových prostriedkov. Neznámy barokový autor zobrazil sv. Františka z Assisi v súlade s tradíciou ako skromného, Bohu oddaného mnícha, ktorý je pohrúžený do modlitby. Jeho vnútorný pokoj a oddanosť vyjadril autor v pohľade sústredenom do nebeskej sféry. Ďalším obrazom je „Portrét Habsburgovca s Rádom zlatého rúna“, na ktorom je muž v strednom veku, opierajúci sa pravou rukou o podstavec, cez ktorý je prehodená tmavočervená látka bez vzoru. Na podstavci je položená koruna. Muž má na hlave šedú parochňu a oblečené má jednoduché brnenie bez ornamentálnej výzdoby. Portrét bol maľovaný umelcom, ktorý prešiel profesionálnou maliarskou prípravou. Autor využíval maliarsku techniku stavby obrazu typickú pre obdobie baroka.
Na výstave „Ukážky reštaurovaného barokového umenia“ je aj socha „Neznámeho svätca“, ktorá bola pravdepodobne umiestnená v niektom z kostolov novobanského regiónu. Vystavené sú aj tri kríže, z ktorých dva boli pravdepodobne z nadstavca hornej časti pri nosení zástavy a tretí je kríž s korpusom ukrižovaného Ježiša Krista. Posledným vystaveným barokovým dielom je „Kamenný reliéf“, „klenák“, pochádzajúci zo vstupného portálu na severnej strane dnes už neexistujúcej pevnostnej prístavby objektu radnice. Na kameni je vysekaný motív pôvodného erbu mesta Nová Baňa, ktorá bola kedysi slobodným kráľovským a banským mestom. Je na ňom sediaca Madonna s dieťaťom a pred nimi je postava kľačiaceho kráľa Ľudovíta I. Veľkého podávajúceho jej dary.

To, ako vyzerali obrazy a sochy pred reštaurovaním, si môže návštevník porovnať v priloženej fotodokumentácii.

Ukážky reštaurovaného barokového umenia Ukážky reštaurovaného barokového umenia Ukážky reštaurovaného barokového umenia Ukážky reštaurovaného barokového umenia Ukážky reštaurovaného barokového umenia Ukážky reštaurovaného barokového umenia

 

Novobanskí rezbári druhej polovice 20. storočia„Novobanskí rezbári 2. polovice 20. storočia“

Výber drevorezieb zo zbierok múzea od Štefana Trnku, Júliusa Katinu, Ladislava Polca, Jozefa Vozára
14.2. 2020 – 30.4.2020

Výstava predĺžená do 24. júna 2020.

Drevorezba ako umenie má bohatú históriu, pretože drevo bolo už oddávna najľahšie prístupným materiálom na vyjadrenie svojich pocitov a pretavenie ich do umenia. Rezbárske remeslo má na Slovensku dlhú tradíciu. Svedčí o tom veľa uchovaných pamiatok v podobe starých betlehemov či oltárov v kostoloch. Táto forma umenia si vyžaduje nielen šikovné ruky, ale aj umelecké a duchovné cítenie a má veľmi blízko k sochárstvu. Slovenské ľudové rezbárstvo bolo tiež doplnkom práce včelárov, pastierov či baníkov, ktorí stvárňovali témy zo svojho prostredia alebo čerpali z náboženských tradícií. Každý majster mal svoju techniku a cit ako zobraziť skutočnosť a tradície.
Štefan Trnka (1905-1981) bol ľudový rezbár a jeho tvorba je charakteristická reliéfnou vypuklou plastickou rezbou, figurálnou plastikou a mnohofarebnou polychrómiou. Reliéfy, sošky, štítky pod parožia, drevené retiazky, rámy na zrkadlá vyrezával pre široký okruh záujemcov. Svoje figúrky sa snažil aj oživiť, roztancoval tak napríklad krojovanú dievčinu s mládencom, tetky-klebetnice, či Jánošíkovu družinu. Námety čerpal z bežného života na poli a blízko mal aj k nábožensko-biblickým motívom. Jeho tvorba je odrazom hlbokej viery a precíteného výtvarného prejavu.
Július Katina (1939-2003) sa rezbárstvu venoval vo svojom voľnom čase a jeho prvotnými dielami boli ovečky pre deti a črpáky, ktoré ozdobil na uchách pastiermi či zvieratkami. Neskôr prechádza k figurálnej tvorbe a výrobe betlehemov. Autor svojimi drevorezbami zachytáva pracovný život niekdajšieho ľudu napr. pri orbe, žatve, zvážaní dreva, výrobe šindľov... Medzi dielami vyniká aj maketa domčeka na Bukovine či luster. Jeho práca je charakteristická tým, že prírodnú farbu dreva zvýrazňuje vypaľovaním a typický je geometrický dekor plastík. Podľa potreby motívy dopĺňa prútím a slamou. Talent pre drevorezbu zdedila aj jeho dcéra Jana Majerská, ktorá sa venuje najmä výrobe tradičných hračiek z lipového dreva.
Drevorezba bola koníčkom už od detstva aj pre Ladislava Polca (1920-2011). Rezbárstvu sa začal intenzívnejšie venovať až na dôchodku. V jeho tvorbe sa objavujú motívy čerpané z bežného vidieckeho či salašníckeho života, ktoré vyjadrujú radosť, optimizmus, často krát až „huncútstvo“. Veľmi zaujímavými a poučnými sú diela, na ktorých autor zobrazil pracovný postup výroby šindľa a tiež spracovanie ľanu. Lásku k hudbe pretavil aj do svojich diel. Jeho práce sú charakteristické bezfarebným povrchom, bez dekoratívnych prvkov, precízne vystihujúce pohyb a výraz.
Jozef Vozár (1934 ) si ako chlapec len tak z dlhého času stružlikal doma z dreva rôzne predmety ako napr. rebríky do kvetov či postavičky piadimužíkov. Začínal s vyrezávaním betlehemov, ktoré rozdal svojej rodine. Po roku 1985 skúšal aj väčšie figurálne motívy. Námetom mu bol dedinský život- muž, nesúci na trh kozu, pradúca žena, ženy-klebetnice, grne-zvlače, voly so záprahom, kravičky, ba aj celý komplex postáv pri mlátení na ručnej mláťačke. Jeho plastická rezba je bez dekoratívnych prvkov. Medzi námetmi ľudového zamerania nájdeme často krát aj humoristické motívy.

Novobanskí rezbári 2. polovice 20. storočia Novobanskí rezbári 2. polovice 20. storočia Novobanskí rezbári 2. polovice 20. storočia Novobanskí rezbári 2. polovice 20. storočia Novobanskí rezbári 2. polovice 20. storočia Novobanskí rezbári 2. polovice 20. storočia Novobanskí rezbári 2. polovice 20. storočia Novobanskí rezbári 2. polovice 20. storočia

 

Nostalgia okom"Nostalgia okom"

Výber fotografií Zuzany Zúbrikovej
7.2. 2020 – 20.3.2020

Výstava predlžená do 17. mája 2020!

Fotografia je jedným zo spôsobov ako zachytiť daný moment a ukázať pred svetom, ako ho jedinec vníma. Ukázať krásu videného sa Pohronské múzeum snaží cez výstavu fotografií Zuzany Zúbrikovej. Nesie názov „Nostalgia okom“. Pre niekoho sa viaže na miesto, pre iného na vec... Môže to byť scenéria, myšlienka či emócia... Podôb má mnoho, ale meno len jedno = NOSTALGIA.
Zuzana Zúbriková, rod. Vančišinová pochádza zo Žiaru nad Hronom, kde študovala na miestnom gymnázium. Už počas základnej školy navštevovala výtvarný odbor ZUŠ, kde si cibrila svoje výtvarné vnímanie priestoru. Keď sa stala matkou, začala fotografovať svoje deti. Z dlhej chvíle na rodičovskej dovolenke sa začala v roku 2014 venovať písaniu blogov o móde. Prišla však na to, že strohé slová jej nestačia na vyjadrenie myšlienok a pocitov a plynulo prešla na fotografiu. V roku 2016 sa stala fotografkou na voľnej nohe. V roku 2017 sa rozhodla posunúť svoje hoby na profesionálnu úroveň a absolvovala certifikovaný kurz fotografovania. Fotografovanie ju pohltilo natoľko, že sa prestala venovať blogovaniu. Od roku 2018 sa venuje aj štúdiu Masmediálnej komunikácie na Paneurópskej vysokej škole.
Na výstave Pohronského múzea uvidíte sériu veľkoformátových fotografií zachytávajúcich momenty, miesta a ľudí, ktorých autorka vníma nostalgicky. Ostala verná svojmu rodnému mestu, o čom svedčí séria fotografií zo žiarskeho kaštieľa či z budovy bývalej „Kysličnikárne“ v areáli bývalých Závodov Slovenského národného povstania. Jedinečnosťou dýcha aj slovenský folklór, ktorý autorka zachytila aj počas Hontianskej parády v Hrušove.
„Nostalgia okom“ je prvou autorskou výstavou Zuzany Zúbrikovej. Zastáva filozofiu, podľa ktorej sú výsledky práce dôležitejšie ako prezentácia a ak sú kvalitné, práca sa predá sama.
Srdečne pozývame!

Nostalgia okom Nostalgia okom Nostalgia okom Nostalgia okom Nostalgia okom Nostalgia okom

 

Keď obrazy rozkvitnú„Keď obrazy rozkvitnú“

6.12.2019 – 31.1.2020
Výstava obrazov Ing. Karola Peťka


Autor už v škole vynikal v kreslení a maľovaní a tejto záľube sa venoval často a rád predovšetkým doma. Jeho snom bolo maľovať obrazy ako profesionál, preto sa usiloval o umeleckú dráhu. Osud preňho ale pripravil inú cestu. Vyštudoval technickú univerzitu a tak sa výrobné výkresy stali jeho obrazmi a tuš jeho farbami. Po skončení štúdia pracoval v strojárstve, nikdy však neprestal maľovať svoje farebné obrazy. Doma opúšťal strohé línie technických výkresov a nahrádzal ich ladnými krivkami a pestrými farbami svojich obrazov.
Predmetom jeho malieb sa stali rozmanité farebné krásy prírody plné harmónie aj kontrastov. Dokonalé kvety, krajinky, zvieratá, ale tiež hrady a zámky. Jeho snom je maľovať verne portréty. Všetko sa snaží zachytiť realisticky.
Výstava s názvom: „Keď obrazy rozkvitnú“ vás pozýva do jeho tvorivého farebného sveta. Je autorovou prvou výstavou vôbec.
Po sérií rozkvitnutých obrazov autor plánuje pokračovať v plnení svojho sna a maľovať krajinky, zvieratá a možno aj portréty. Otázka ďalšej výstavy teda zostáva otvorená...

Keď obrazy rozkvitnú Keď obrazy rozkvitnú Keď obrazy rozkvitnú Keď obrazy rozkvitnú Keď obrazy rozkvitnú Keď obrazy rozkvitnú Keď obrazy rozkvitnú Keď obrazy rozkvitnú

 

Ako sa budovali krajšie zajtrajšky„Ako sa budovali krajšie zajtrajšky“

30.10. 2019 – 31.1.2020
Pohronské múzeum, Nová Baňa

Výstava „Ako sa budovali krajšie zajtrajšky“ je zameraná na obdobie socializmu v Československej republike, zachytáva teda roky 1948 – 1989. Venovaná je 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorá toto obdobie ukončuje.
Jednotlivé časti výstavných priestorov ukazujú návštevníkovi obraz bežnej domácnosti z tohto obdobia. Úvod je venovaný deťom, zobrazuje detskú izbu, v ktorej sa nachádzajú napríklad stavebnica Merkur, svetoznáma Rubikova kocka, spoločenská hra Človeče nehnevaj sa!, drevené kocky, bábiky, autíčka, rôzne hry, detské leporelá a rozprávkové knihy. Vďaka týmto predmetom sa vrátite do bezstarostného detstva.
Ako mohla vyzerať vtedajšia kuchyňa, prezentuje ďalšia časť našej retro výstavy. Vybavenie kuchyne je z obdobia 50. – 80. rokov, zastúpené sú vtedajšie výdobytky techniky ako domáci robot, gril, mixér... Dominantou tejto časti je typický kredenc z 50. rokov 20. storočia, v ktorom uvidíte riady, hrnce, poháre a nezabúdame ani na typické oblečenie domácej gazdinky – šatovú zásteru.
V expozícií školstva sme sa snažili okrem typickej školskej lavice a stoličiek zakomponovať uniformy iskričky, pioniera, zväzáka a súdruha učiteľa. V každej škole nesmel chýbať vytáčací telefón a ten náš je doplnený o špeciálnu zámku. Vystavené sú šlabikáre, triedna kniha, písanky, školská taška a rôzne iné pomôcky. Zachovali sa nám aj preukazy z vtedy povinných brigád. Nasledujúca časť predstavuje športové náčinie a odevy, ktoré ľudia potrebovali, ak sa chceli venovať turistike, korčuľovaniu, hokeju, futbalu, či bicyklovaniu...
Do našej improvizovanej spálne sme umiestnili toaletný stolík s kozmetickými potrebami, holiacim strojčekom, fénom, bižutériou a nočnú košeľu z česaného silónu, ktorú vlastnila väčšina žien v tomto období. Stolík ukrýva aj bavlnky v originálnych baleniach a knihy na voľnočasové čítanie. Z technických vymožeností tu uvidíte rozhlas po drôte, televízor Carmen, vysávač ETA, gramorádio s platňami, či infražiarič Sahara.
Zlatá Zuzana – set luxusných sklených pohárov nechýbala v žiadnej obývačke. Doplnili sme ju porcelánovou obedovou súpravou a špeciálnymi pohármi vyrobených pri výročiach novobanského podniku Kveta. Zo zariadenia tu nájdete gauč, stolík so stoličkami. Súčasťou je aj vianočný stromček, ktorý sa vyrábal vo výrobnom družstve invalidov Kveta a vhodne dopĺňa blížiace sa obdobie vianočných sviatkov.
Vo výstave nájdete aj legendárny kočík značky Liberta a hojdacieho kohúta, kde sa môžu malí návštevníci pohojdať. V malých vitrínach prezentujeme mince a bankovky, medaile z rôznych príležitostí a odznaky, zberateľský artikel aj v súčasnosti.
Výstavu oživujú banery so socialistickými heslami ako napríklad „Ani zrno nazmar“, „Pionier bráni mier“, „Proletári všetkých krajín, spojte sa!“ doplnené fotografiami z fotoarchívu Pohronského múzea.
Našu výstavu by sme v takejto miere nezrealizovali bez pomoci ľudí ochotných zapožičať svoje osobné predmety z daného obdobia, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Výstavou pozývame staršiu generáciu zaspomínať si a mladšej ukázať, ako sa žilo v socializme. Veríme, že výstava „Ako sa budovali krajšie zajtrajšky“ návštevníka zaujme a osloví rôzne vekové kategórie.

Ako sa budovali krajšie zajtrajšky Ako sa budovali krajšie zajtrajšky Ako sa budovali krajšie zajtrajšky Ako sa budovali krajšie zajtrajšky Ako sa budovali krajšie zajtrajšky Ako sa budovali krajšie zajtrajšky Ako sa budovali krajšie zajtrajšky Ako sa budovali krajšie zajtrajšky